Predaj pohľadávok

Spoločnosť ROSKO, s.r.o. spravuje pohľadávky, ktoré vznikli z obchodného vzťahu spoločnosti ROSKO, s.r.o. a spoločností PPSK, s.r.o. a Slovak Credit, s.r.o.. Poľadávky všetkych troch spoločností vznikli z obchodnej činnosti uvedených obchodných spoločností, pričom prevažná časť pohľadávok vznikla z nasledovných právnych titulov:

– zmluvy o úvere, pôžičke, spotrebiteľskom úvere

– zmluvy o nájme hnuteľných i nehnuteľných vecí

– zmenky

– iné záväzky tretích strán /napr. z titulu dodania tovaru, služby a pod./

Spoločnosť ROSKO, s.r.o. ponúka záujemcom o kúpu pohľadávok možnosť ich odpredaja a to tak jednotlivo ako i v súboroch. Ponúkame na odpredaj pohľadávky v rôznom štádiu, teda:

– pohľadávky, ktoré sú dobrovoľne plnené dlžníkom

– pohľadávky, ktoré sú uplatnené na súde

– pohľadávky, uplatnené v exekučnom konaní

Rovnako ponúkame na odpredaj pohľadávky s rôznym stupňom zabzpečenia:

– nezabezpečené pohľadávky

– pohľadávky zabezpečené ručením (vždy fyzickou osobou)

– pohľadávky zabezpečené cenným papierom (zmenka)

– pri pohľadávkach, ktoré sú uplatnené v exekučnom konaní ponúkame i pohľadávky zabezpečené exekučným záložným právom

Home Predaj pohľadávok